Aadaa Oromoo keessatti gaheen sirni Gadaa inni guddaan maali?

 ➡️Aadaa Oromoo keessatti sirni Gadaa jaarraa kana keessattillee gahee guddaa hedduu qaba.  Gahee ijoo sirna Gadaa keessaa muraasni kunooti:

1. Bulchiinsa Siyaasaa: Sirni Gadaa ummata Oromoo biratti sirna bulchiinsa siyaasaa aadaa ta’ee tajaajila.  Hawaasa Oromoo kutaa umurii irratti hundaa’e ykn “gita Gadaa” jechuun gurmeessee, gita tokkoon tokkoon isaa itti gaafatamummaa addaa fudhachuun aangoo siyaasaa yeroo murtaa’e waggaa saddeetiif hojiirra oolcha.  Sirnichi dabarsaan aangoo karaa nagaa kan mirkaneessu yoo ta’u, hawaasa keessatti murtee waloo ni tarkaanfachiisa.

2. Walitti Hidhamiinsa Hawaasummaa: Sirni Gadaa walitti hidhamiinsa hawaasummaa fi tokkummaa ummata Oromoo gidduutti horata.  Hawaasa keessatti tumsa, waldhabdee furuuf, waliigaltee uumuuf bu’uura ni kenna.  Sirni Gadaa sirna fi sochii walootiin walitti hidhamiinsa hawaasummaa cimsa, gatii aadaa cimsa, miira ofii ta’uu guddisa.

3. Seenaa fi Aadaa Afaan Oromoo Kunuunsuu: Sirni Gadaa seenaa afaanii, duudhaa, fi gocha aadaa Oromoo kunuunsuu keessatti gahee olaanaa qaba.  Kuusaa beekumsaa ta’ee tajaajila, taateewwan seenaa, aadaa fi amantaa barbaachisoo dhaloota tokko irraa gara dhaloota itti aanutti dabarsuudha.  Sirni kun hambaalee aadaa Oromoo, afaan, muuziqaa, shubbisaa, fi bifa aartii biroo kan kabachiisu fi guddisa.

4. Walqixxummaa Saalaa fi Aangomsuu Dubartootaa: Sirni Gadaa hawaasa Oromoo keessatti walqixxummaa koorniyaa fi humneessuu dubartootaa dagaagsuu irratti ga’ee guddaa godheera.  Dubartoonni sirna Gadaa keessatti gahee hoggansa qabachuu fi dhimma hawaasaa keessatti gumaacha gochuu, seera aadaa koorniyaa mormuu fi a  amanamummaa guddisuuf carraa qabu.

5. Wal-dhabdee Hiikuu fi Giddu-galeessa: Sirni Gadaa mala wal-dhabdee hiikuu fi jidduu seenummaa qaba.  Waldhabdee fi komii hawaasa keessatti mul’atu marii fi waliigaltee uumuun furuuf waltajjii ni kenna.  Sirni kun araara fi waldanda’uu namoota dhuunfaa fi gosa gidduutti cimsa.

6. Bulchiinsa Naannoo: Sirni Gadaa akka aadaa isaatti bulchiinsa naannoo fi bulchiinsa qabeenya itti fufiinsa qabu ni jajjabeessa.  Qabeenya uumamaa kan akka lafaa, bishaanii fi bosona eeguun nageenya hawaasaa fi dhaloota dhufuuf barbaachisummaa isaa cimsee ibsa.  Sirni Gadaa barmaatilee madaallii ikoloojii fi itti fufiinsa mirkaneessu jajjabeessa.

 Walumaagalatti , Gaheen sirna Gadaa yeroo fi haala jijjiiramaa jiruuf deebii kennuudhaan guddate ykn madaqee ta’uu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha.  Sirni kun aadaa Oromoo keessatti hiika qabaachuu itti fufee kan jiru yoo ta’u, eenyummaa aadaa kunuunsuu, walitti hidhamiinsa hawaasaa dagaagsuu, guddina hawaasaa ceesisuuf gahee murteessaa qaba.

Loading

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights