Omisha Ispeermii Guddisuu: nyaataa fi Dhugaatiiwwan barbaachisoo ta'an

Omisha Ispeermii Guddisuuf nyaataa fi Dhugaatiiwwan barbaachisoo ta’an

 Nyaataa fi dhugaatii sirrii ta’een oomisha isparmii uumamaan akkamitti akka guddisan baradhu.

 Meeshaalee fi dhugaatii hundarra gaarii ta’an kanneen isparmii fayya qabeessa ta’eef gumaachuu danda’an argadhu.

 1: Nyaata Soorataan Badhaadhe

 Qulqullina isparmii fooyyessuuf nyaata soorata hedduu qaban kana nyaata keessan keessatti nyaachuu:

 Magariisa baala qabu (ispinaashii, kalee) fooleetii fi antioksidaantiin badhaadhe.

 Berry (blueberries, strawberries) kan vitaaminii fi antioxidants tiin guutame.

 Naatiiwwan (almoondii, walnuts) asiidota coomaa omeegaa-3 fi ziinkii of keessaa qaban.

 Qurxummii cooma qabu (salmon, sardines) omeega-3 fi selenium barbaachisoo ta’an kan kennu.

 Hanqaaquu, vitaamin D fi pirootiinii fe’ame.

 2: Fayyaa Haayidireeshinii fi Isparmii

 Bishaan keessa turuun oomishaa fi qulqullina isparmii gaarii ta’eef furtuudha:

 Guyyaa guutuu bishaan baay’ee dhuguu

 Shaayii baala mukaa kan akka shaayii magariisaa, kan antioxidants isaatiin beekamu of keessaa qaba.

 3: Soorata Barbaachisoo

 Soorata barbaachisoo fayyaa fi oomisha isparmii deeggaran kanneen akka:

 Ziinkii: Qamadii, midhaan guutuu fi loomii keessatti argama.

 Seeleeniyeemii: Naatiiwwan Biraazil, qurxummii fi midhaan guutuu keessatti baay’inaan argama.

 Vitamin C: Fuduraaleen sitraasii, burtukaana belbelaa fi istiroberiin madda gaarii dha.

 Vitamin E: Muuzaa, sanyii fi zayitiin kuduraa antioxidant barbaachisaa kana of keessaa qaba.

 Asiidota Coomaa Omega-3: Qurxummiin coomaa, sanyii liinxii fi sanyiiwwan chia madda badhaadhaa dha.

 4: Nyaata Antioksidaantii Qaban

 Antioksidaantoonni isparmii miidhaa irraa eeguu keessatti gahee murteessaa qabu:

 Fuduraalee fi muduraalee halluu adda addaa qaban kan akka timaatima, kaarotaa fi burtukaana dabali.

 Chokolaataan dukkanaa’aan madaalawaa ta’een fudhatamuun antioksidaantii fudhachuufis gumaachuu danda’a.

 5: Nyaataa fi Sukkaara Qopheessame daangeessuu

 Fayyaa waliigalaa guddisuuf nyaata qophaa’ee fi sukkaara xiqqeessuu:

 Nyaatni qophaa’e cooma tiraansii fi dabalata miidhaa geessisu qabaachuu danda’a.

 Sukkaara baay’ee fudhachuun miira insuliinii fi fayyaa isparmii irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda’a.

 6: Gahee Dabalata

 Nyaata madaalawaa ta’een alatti, oomisha isparmii deeggaruuf dabalata kana ilaali:

 Kooinzaayimii Q10 (CoQ10) seelii isparmii keessatti anniisaa oomishuuf.

 L-carnitine sochii isparmii fooyyessuuf.

 Fooliik asiidii qulqullina DNA tiif.

 7: Xumura

 Nyaata soorata baay’ee qabuu fi bishaan sirrii ta’e irratti xiyyeeffachuudhaan oomisha isparmii guddisuu dandeessa.

 Meeshaalee fi dhugaatii kana akkaataa jireenya kee keessatti hammachuun fayyaa walhormaataa kee irratti dhiibbaa gaarii geessisuu danda’a.

 Hubachiisa: Jijjiirama nyaataa guddaa gochuu kee dura ogeessa eegumsa fayyaa mariisisuu hin dagatin.

Loading

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights